Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep Pomorskie Centrum Kolagenu działający pod adresem www.kolagen365.pl jest prowadzony przez firmę:
 
F.H. ADWANS Marek Olszewski
ul. Rolnicza 14B/3
82-200 Malbork
NIP: 579-125-81-10, REGON: 220784652,
wpisanej do CEIDG dnia 07.05.2009 r.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

• Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – F.H. ADWANS Marek Olszewski z siedzibą w 82-200 Malbork, ul. Rolnicza 14B/3, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5791258110, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Malbork, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: kolagen.pl.

Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA, w punkcie 4.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji

2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

    • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

    • akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

    • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

    • akceptacji Regulaminu.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 
V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

    • adresu dostawy,

    • sposobu dostawy,

    • sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

 

VI. ZAPŁATA CENY

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie "Formy płatności".

3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie "Koszt i Sposoby Dostawy".

4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

 

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Na stronie Sklepu www.kolagen365.pl przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas (liczba dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w którym nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem. W przypadku przesyłki za pobraniem czas ten liczony jest od momentu przyjęcia realizacji zamówienia przez Pomorskie Centrum Kolagenu do chwili wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost. W przypadku przedpłaty na konto ("przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" ) czas ten liczony jest od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Pomorskiego Centrum Kolagenu do chwili wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost.

2. Czas dostawy zamówionego towaru do Klienta na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: 2-3 dni robocze - jeśli przesyłka nadana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej,- 1-2 dni robocze – jeśli przesyłka nadawana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej - 2-4 dni robocze – jeśli przesyłka nadawana jest za pośrednictwem paczkomatów InPost

3. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie.

4. Pomorskie Centrum Klienta nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z przyczyn wynikłych ze strony Klienta ( m.in. podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).

5. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji, znajduje się w zakładce „Płatności i wysyłka".

7. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Klient może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.


8. CENY PRODUKTÓW

1. Pomorskie Centrum Kolagenu zamieszcza informacje o produktach na stronie www.kolagen365.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie www.kolagen365.pl zamieszczone są przy produkcie i:
a) zawierają podatek VAT;
b) podawane są w złotych polskich;
c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie www.kolagen365.pl. Cena może ulec zmniejszeniu w przypadku wykorzystania kodu rabatowego przez Klienta.

4. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy jest podawana w Koszyku po wyborze przez Klienta formy dostawy zamówionego towaru oraz wyboru sposobu płatności

5. Pomorskie Centrum Kolagenu zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

6. Promocje w Pomorskim Centrum Kolagenu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


9. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel Pomorskiego Centrum Kolagenu, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Pomorskiego Centrum Kolagenu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.

3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient jest zobowiązany przesłać produkty na adres korespondencyjny Pomorskiego Centrum Kolagenu, tj. F.H. ADWANS, ul. Rolnicza 14B/3, 82-200 Malbork.

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową wraz z opisem reklamacji zgodnie z poniższym formularzem:

Numer zamówienia .............................................................................................................

Imię i Nazwisko ..................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................

Powód reklamacji

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

 

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Pomorskie Centrum Kolagenu przesyłki z reklamowanymi produktami. Klient może domagać się obniżenia ceny produktu, wymiany na inny albo może odstąpić od Umowy.

6. W przypadku uznania reklamacji, Pomorskie Centrum Kolagenu zwraca koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji Pomorskie Centrum Kolagenu odeśle reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej z Pomorskim Centrum Kolagenu umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: F.H. ADWANS, ul. Rolnicza 14B/3, 82-200 Malbork.

3. Pomorskie Centrum Kolagenu zwróci Klientowi w terminie do 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 11 regulaminu.

4. Prosimy o racjonalne obchodzenie się z produktem (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Wzajemny zwrot świadczeń następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

7. Pomorskie Centrum Kolagenu nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. W przypadku zwrotu towaru, koszty jego odesłania do Pomorskiego Centrum Kolagenu ponosi klient.


11. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Pomorskie Centrum Kolagenu dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w następujących przypadkach:
a) anulowania całego zamówienia lub jego części - w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy

2. Pomorskie Centrum Kolagenu dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej, bądź też gotówką przy odbiorze u kuriera.
b) „Punkty lojalnościowe” – jeśli zamówienie było opłacane za pomocą zgromadzonych punktów lojalnościowych.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Klienta. Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.


12. PROMOCJE

1. Pomorskie Centrum Kolagenu może organizować różnego rodzaju promocje obniżające cenę produktu lub Koszyka. Promocje te wyrażane są kwotowo lub procentowo, a informacja o nich znajdować się będzie na stronach www.kolagen365.pl.

2. Promocje mogą obejmować wszystkie produkty lub tez wybraną grupę produktów. Jeśli promocja będzie dotyczyć wybranej grupy produktów, to przy produktach objętych rabatem będzie umieszczona informacja o rodzaju promocji.

3. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym przyznanym Klientowi przez Pomorskie Centrum Kolagenu. W takim przypadku aby skorzystać z rabatu należy podać kod w czasie składania zamówienia w wyznaczonym do tego miejscu.

4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Pomorskiego Centrum Kolagenu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Pomorskiego Centrum Kolagenu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Pomorskiego Centrum Kolagenu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. Pomorskie Centrum Kolagenu dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu www.kolagen365.pl były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności www.kolagen365.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy www.kolagen365.pl.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Pomorskie Centrum Kolagenu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Pomorskiemu Centrum Kolagenu statystyk swojej obecności i aktywności w www.kolagen365.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Pomorskie Centrum Kolagenu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z www.kolagen365.pl.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Pomorskim Centrum Kolagenu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Pomorskiego Centrum Kolagenu.

9. Pomorskie Centrum Kolagenu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Pomorskie Centrum Kolagenu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.kolagen365.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10. Informacje dotyczące polityki prywatności i polityki plików cookies znajdują się w pliku Polityka prywatności.